سرمایه داری،خانواده،و زندگی شخصی

کتاب سرمایه داری،خانواده،و زندگی شخصی

Capitalism, the Family and Personal Life
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

زندگی شخصی که در بستر خانواده شکل گرفت و عمری به قدمت توسعه سرمایه داری دارد اصولاً چندان محل اعتنا نبوده و تحلیل های جامع درباره آن اندک است. منتقدان سرمایه داری، بدون توجه درخور به درس های تاریخ، اغلب به همین اکتفا کرده اند که نوید دهند با دگرگونی زیربنای اقتصادیِ جامعه همه مناسبات ازجمله مناسبات ...مطالعه بیشترزندگی شخصی که در بستر خانواده شکل گرفت و عمری به قدمت توسعه سرمایه داری دارد اصولاً چندان محل اعتنا نبوده و تحلیل های جامع درباره آن اندک است. منتقدان سرمایه داری، بدون توجه درخور به درس های تاریخ، اغلب به همین اکتفا کرده اند که نوید دهند با دگرگونی زیربنای اقتصادیِ جامعه همه مناسبات ازجمله مناسبات میان فردی و درون خانواده دگرگون خواهد شد. ایلای زارتسکی، نویسندهٔ تاریخ پژوه این کتاب، خوانندگان خود را از زاویه ای دیگر به بازخوانی تاریخ خانواده و زندگی شخصی فرامی خواند. او هشدار می دهد که خواه خانواده را کانونی گرم و زندگی شخصی را حریمی مقدس بدانیم و دوست بداریم، یا ...مطالعه بیشتر

ایلای زارتسکی استاد تاریخ در مدرسه تحقیقات اجتماعی است.