رابطه دین و سیاست

کتاب رابطه دین و سیاست

(تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی از پیوند دین و سیاست)

Religion and politics
نویسنده:

ایرج میر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

«دین» و «سیاست» از دیرباز در زندگی بشر حضور موثر داشته اند. از این رو، تفکر درباره ی رابطه ی میان آن ها، دارای سابقه ای طولانی است. علمای دینی مسلمان، از دیرباز معمولا بر پیوند بین این دو تأکید کرده اند. لذا می توان از وجود نظریه ی عمومی پیوند دین و سیاست در نزد آن ها سخن گفت. در این کتاب پس از بررس ...مطالعه بیشتر«دین» و «سیاست» از دیرباز در زندگی بشر حضور موثر داشته اند. از این رو، تفکر درباره ی رابطه ی میان آن ها، دارای سابقه ای طولانی است. علمای دینی مسلمان، از دیرباز معمولا بر پیوند بین این دو تأکید کرده اند. لذا می توان از وجود نظریه ی عمومی پیوند دین و سیاست در نزد آن ها سخن گفت. در این کتاب پس از بررسی مفاهیم «دین»، «سیاست»، «تفسیر»، «هرمنوتیک»، و «تبارشناسی»، مباحث نظری درباره ی دین و سیاست، نظریه ی عمومی پیوند دین و سیاست، تاریخ اندیشه های سیاسی اهل سنت و شیعیان درباره ی دین و سیاست، و نظریه ی جدایی دین از سیاست، به ارائه ی تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالد ...مطالعه بیشتر

ایرج میر نویسنده و مؤلف ایرانی است.