درآمدی کوتاه بر فلسفه ذهن

نویسنده:

نیل کمبل

انتشارات: نی
دسته بندی: فلسفه
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

فلسفه عموماً به طرح کلی ترین پرسش ها در بارۀ چیستی و سرشت امور می پردازد: زیبایی چیست؟ شناخت علمی چگونه شناختی است؟ چه چیزی است که عملی را نیک یا مدعایی را صادق می کند؟ این پرسش ها و پرسش هایی نظیر آن ها در فلسفۀ هنر، فلسفۀ علم، فلسفۀ اخلاق، اپیستمولوژی (نظریۀ شناخت) و متافیزیک (مطالعه در باب مقولات فرجامین عالم) طرح می شوند. در این میان فلسفۀ ذهن از ماهیت پدیده های ذهنی می پرسد: برای مثال، ماهیت تفکر، احساس، ادراک، آگاهی و تجربۀ حسی چیست؟