درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین

(نگرش دموکراتیک به سیاسی)

نویسنده:

لزلی جیکوبر

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 237
نوبت چاپ: 2
قیمت: 26,000 تومان

درآمدی بر فلسفهٔ سیاسی نوین به نحوی موجز نظریه ای در باب اخلاق سیاسی دموکراتیک ارائه می کند که مبتنی بر نظریه های فیلسوفان سیاسی معاصر است. این نظریهٔ گسترده که مؤلف با عنوان نگرش دموکرا