درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی

کتاب درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی

Narrative discourse
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

بنابر ساختارگرایی سوسوری، دستگاه زبان پس از افتراق نشانه های کلامی و چینش بعضی از آن ها در پی یک دیگر، مدلول های معینی را در پاره ای از متن گرد می آورد و از وحدت مضمونیِ آن در شرایط ن

حسین صافی پیرلوجه متولد سال 1355، ضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده ی زبان شناسی،گروه زبان شناسی نظری، دارای - دکتری: رشته ی زبان شناسی همگانی از دانشگاه تهران (1388- 1382) است.