درآمدی بر نقد قوه حکم کانت

درآمدی بر نقد قوه حکم کانت

An Introduction to Kant's "Critique of Judgment"
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 45,000 تومان

اصطلاح «زیباشناسی» به معنای تجربه یا مطالعۀ هنر زیبا و نیز امر زیبا یا والا در طبیعت را فیلسوف آلمانیِ نسل پیش از کانت به نام الکساندر گوتلیب باومگارتن وضع کرد. کانت این اصطلاح را عموماً برای اشاره به جنبۀ حسی شناخت ما از طبیعت (یعنی در بخش «حسیات استعلایی» نقد عقل محض و در بحث از صورت های محض شهود) به کار می برد. اما او همچنین پیرو استفادۀ محدود (و امروزه متداول) باومگارتن از این اصطلاح برای اشاره به اعیان محسوسی است که شأن هنری دارند یا زیبا تلقی می شوند. برداشت باومگارتن از هنر اساساً شناختی بود، یعنی می گفت گرچه اعیان هنری قطعاً محسوس اند، شأن و اعتبارشان ناشی از این است که صورت محسوس آن ها عملاً نوعی شناخت محسوب می شود. بنابراین، هنر با ارجاع و استناد به کمال و وضوحش در مقام این شناخت محسوس داوری می شد. تلقی کانت از حکم زیباشناختی تا حد زیادی واکنشی بود به برداشت باومگارتن از آن. به خصوص از آن جا که حکم مورد نظر کانت تأملی است و با اتکا به مفاهیم صادر نمی شود، هیچ سهمی در شناخت ندارد. کانت می کوشید مفاهیمی مانند زیبایی، هنر، و ذوق را «منعطف» کند به نحوی که با شناخت اعیان در طبیعت خَلط نشوند اما پیوسته تأکید می کرد احکام ناظر به هنر و زیبایی، فراسوی علاقۀ سادۀ حسی معمول ما به آن ها، برای خود شأن و اعتبار دارند (کانت حکم زیباشناختی را حکم ذوقی نیز می نامد). در حقیقت، کانت صرفاً فرض می کند که چیزی تحت عنوان احکام زیباشناختی وجود دارد: آشکارا ما دربارۀ چیزهایی (نقاشی ها، فیلم ها، سمفونی ها) حکم می کنیم که می توان «هنر» نامیدشان. همچنین آشکارا می گوییم اعیان طبیعی (گل ها، صخرۀ مرجانی، شکل مولکول دی اِن اِی) زیبا یا والایند. با این همه، چه بسا آن چه گمان می کنیم حکم «زیباشناختی» است در واقع چنین نباشد یعنی ممکن است احکام متعارفی باشند دربارۀ علاقۀ حسی که خودشان را در لباس مبدل همچون چیزی خاص و متمایز جلوه گر می کنند. در مقدمه، استدلال های مختلفی را مرور کردیم که کانت به کارشان می گیرد تا نشان دهد احکام زیباشناختی و به خصوص احکام تأملی واقعاً اَعمال ذهنی متفاوت و متمایزی اند (نگاه کنید به صفحات ۵۸-۶۱)؛ یعنی کانت دست کم به ضرورت استعلایی فرض وجود احکام تأملی و اصل غایتمندی به منزلۀ اصل قانون گذار حکم به طور کلی معتقد است. اما کانت هرگز مشخصاً وجود احکام زیباشناختی را در برابر اِشکال احتمالی کسانی که در وجود این احکام شک دارند به اثبات نمی رساند، بلکه غیرمستقیم چنین می کند، یعنی واقعیت تجربی وجود واکنش های زیباشناختی را متذکر می شود و آن ها را پدیده هایی نیازمند توضیح و تبیین می داند. در تعریف پیش گفتۀ حکم زیباشناختی، عین یا رویداد می تواند چشم اندازی طبیعی یا منظرۀ دریا، نوای پرنده، یا یک گل، یا محصول هنری انسان، نظیر نقاشی، شعر، موسیقی یا مجسمه باشد. چه بسا فکر کنیم حرف کانت چقدر عجیب است وقتی می گوید احکام ناظر به اعیان طبیعی و احکام ناظر به اعیان دست آفریده فرق چندانی با هم ندارند. با این همه، چنین برداشتی در تفکر قرن هجدهم چندان هم نامعمول نبود و امروزه نیز به نحوی همچنان تداوم دارد. ما در فصل های بعدی به برخی تفاوت های احکام زیباشناختیِ ناظر به طبیعت و هنر خواهیم پرداخت. اما به اعتقاد کانت نقاط اشتراکشان در بنِ تجربۀ هردو نهفته است. لذا تعریف ساده ای که پیش تر عرضه شد پیشاپیش سه مفهوم در اختیار ما می گذارد که باید یک به یک بررسی شان کنیم: ذوق، لذت، و زیبایی. سپس با مشکل توضیح معنای جمله ای مواجهیم که پیش تر به کار بردیم: «تجربۀ صرف». «ذوق» واژۀ ازمدافتاده ای است و چه بسا مانعی باشد بر سر راه مساعی ما برای فهم کانت.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : داگلاس برنهام
شابک : 9786220602392

داگلاس برنهام (متولد: 31 اوت 1965) استاد فلسفه در دانشگاه Staffordshire است.