خود-آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

کتاب خود-آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

Phenomenology of Self-Consciousness
نویسنده:

دیوید شرمن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

فصل «اربابی و بردگی«(یا خدایگانی و بندگی) از کتاب پدیدارشناسی روح، بی شک یکی از تأثیرگذارترین و پرمناقشه ترین فرازهای فلسفه ی هگل است که برای اندیشه ی پساهگلی، از نظریه ی سیاسی اجتماعی مارکس گرفته تا روان کاوی لکان، الهام بخش بوده است. دیوید شرمن در کتاب حاضر مشخصاً به مواجهه ی سه متفکر متأخر فرانسوی (ژرژ باتای، ژیل دلوز و ژاک لکان) با ایده ی خودـ آگاهی هگلی و به ویژه مبحث ارباب و برده می پردازد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دیوید شرمن کاندیدای دکترا در دانشگاه تگزاس در آستین است.