خاکستر و بانو

کتاب خاکستر و بانو

Ash and lady
انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

بخشی از کتاب:اینان که دیر رسیدند و پُرشتاب رواننددر ذهن شان زمین نکاشته را درو می کنندبی آب خفته اند و خواب های پریشان می بینند.اینان هنوزباور نمی کنندکه تو ناگهانبه شکل پرنده ایپریدیامابالت را باز نکردیکفشت را پوشیدیو مثل گوزنی رهاشده از من رمیدی.گوزن کوچک من که زخم ارغوانی پایش را با خود می کشیدگوزن کوچک من که شاخ سار بلندشدر پارچه ی آسمان فرو رفتو آسمان پاره پاره فرو ریختبر شانه ی نازکشو کفن شد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر