توصیف فلسفی علم

توصیف فلسفی علم

(خوانش ویتگنشتاینی از ساختار انقلاب های علمی)

Philosophical description of science
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب مجموعه ای از مقالات نگارنده است که می کوشد تا از پرتو فلسفۀ ویتگنشتاین متأخر، خوانشی جدید از کتاب ساختار ارائه دهد. در مقالۀ اول، «تبیین علم»، تبیین در علوم طبیعی را توضیح و نشان می دهیم که چگونه این شیوۀ فهم در فلسفۀ علم برای تبیین علم به مثابۀ یک پدیده به کار گرفته و همین شیوه سبب به وجودآمدن نظریه های گوناگونی دربارۀ ماهیت علم و روش آن شده است. به نظر ویتگنشتاین، این نظریه ها که ما را با سرگردانی و تاریکی مواجه کرده اند نتیجۀ به کارگیری شیوۀ تبیین علوم طبیعی در فلسفه اند. در مقالۀ دوم، «توصیف فلسفی علم»، می کوشیم تا شیوۀ فلسفه ورزی ویتگنشتاین را بیان کنیم. از نظر ویتگنشتاین تأملات فلسفی ما از سنخ علوم طبیعی نیستند که برای آن ها تبیین ارائه کنیم. بنابراین، نمی توان آن ها را به طور تجربی بیابیم و دربارۀ شان نظریه پردازی کنیم. از این رو، ما باید تأملات خود را از هر نوع تبیینی به دور داریم و توصیف را جانشین آن کنیم. ازجمله پرسش های مهمی که در این فصل بدان ها می پردازیم عبارت اند از: «توصیف» در فلسفه یعنی چه؟ وقتی از «توصیف» در فلسفه سخن می گوییم درواقع می خواهیم چه چیزی را توصیف کنیم؟ در این صورت، «توصیف علم» به چه معنا خواهد بود؟ در مقالۀ سوم، «روش شناسی تامس کوهن»، مقوّمات روش شناسی کوهن را در پرتو شیوۀ فلسفه ورزی ویتگنشتاین بررسی می کنیم و نشان می دهیم که کوهن به دو شیوه به توصیف فلسفی علم می پردازد. او در مطالعات موردی خود در تاریخ علم، بازی زبان های سنت های علمی را توصیف می کند، و از این رو، روش مردم شناسی را به کار می گیرد. در مرحلۀ بعد به توصیف قواعد بازی زبان های سنت های گوناگون در علم می پردازد که نتیجۀ آن توصیف فلسفی بیان شده در ساختار است. اما این توصیف فلسفی خالی از ابهام نیست، برای مثال، کوهن بر این نکته تأکید می کند که پس از انقلاب علمی، طرفداران پارادایم های رقیب در جهان های متفاوتی به کار مشغول اند. فیلسوفان متعددی کوشیده اند تا این ابهام را به طرق مختلفی رفع کنند. اما مؤلف معتقد است که این ابهام ناشی از به کارگیری نادرست واژۀ «جهان» یا «جهان مستقل» است. آنچه در فرایند یک انقلاب علمی رخ می دهد و کوهن آن را تغییر جهان می نامد درواقع تغییر بازی زبان است. پیرو چنین تغییری، گزاره های لولایی بازی زبان پیشین جای خود را به گزاره های لولایی بازی زبان جدید می دهند و بنابراین، آنچه در بازی زبان پیشین، واقعی و مستقل از ما می نمودند، در بازی زبان جدید جای خود را به گزاره های جدیدی می دهند که از این پس واقعی به حساب می آیند. به عبارت دیگر، آنچه واقعی، عینی، و مستقل از ما به نظر می آید چیزی نیست جز گزاره های لولایی بازی زبانی که ما در آن درگیریم. این موضوع در مقالۀ «تغییر جهان یا تغییر بازی زبان» از منظر گزاره های لولایی ویتگنشتاین بررسی شده است. یکی دیگر از ویژگی های فلسفه ورزی ویتگنشتاین دیدگاه استعاری او در تأملاتش است، به طوری که می توان گفت روش او در فلسفه ورزی اش ذاتاً استعاری است. کوهن هم به سبب این که به شدت تحت تأثیر فلسفۀ ویتگنشتاین است و به عبارتی شیوۀ فلسفه ورزی او را برای فهم علم به کار گرفته است، از استعاره ها در ساختار بهرۀ فراوانی برده است. یکی از این استعاره ها که تاکنون کمتر به آن توجه شده، استعارۀ تکامل داروینی است که کوهن برای بیان چگونگی تحول و تکامل معرفت علمی آن را به کار می گیرد. مقالۀ پنجم، «استعارۀ تکامل داروینی در انقلاب های علمی»، جنبه های گوناگون توازی بین تکامل داروینی و معرفت علمی را بررسی می کند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

غلامحسین مقدم حیدری در سال 1347 متولد شد. تحصیلات دانشگاهی اش را با ورود به دانشگاه تهران در رشتهٔ ریاضی محض آغاز کرد و در سال 1373 از همان دانشگاه لیسانس گرفت. مقطع فوق لیسانس را در دانشگاه صنعتی شریف و در رشتهٔ فلسفهٔ علم گذراند و در سال 1376 آن را به پایان برد و سرانجام در مقطع دکتری رشتهٔ فلسفه و تکنولوژی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پذیرفته شد. او هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

مطالعه کامل