جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران

(1285-1397)

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 331
نوبت چاپ: 1
دسته بندی: حقوق
قیمت: 56,000 تومان

املا و ساخت واژگان مربوط به دورۀ قاجار تا سال ۱۳۰۴ شمسی به همان صورت اصلی حفظ شده است. همۀ تاریخ ها تا قبل از ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بر اساس هجری قمری و پس از آن هجری شمسی اند. در عین حال، در مواردی که احتمال اشتباه یا ترجیحی وجود داشته از هر دو تاریخ قمری و شمسی استفاده شده است. در وقایع مربوط به تاریخ و حوادث بین الملل و اشخاص غیرایرانی، تاریخ میلادی نیز آمده است. با توجه به ملاحظاتی، برای مراجع تقلید معاصر از لقب آیة الله استفاده شده و برای هیچ کس دیگر هیچ لقبی به کار نرفته است، جز آن که لقب جزو نام شخص شده باشد و جز در صفحۀ سپاسگزاری.