توسعه یعنی آزادی

کتاب توسعه یعنی آزادی

Development as Freedom
نویسنده:

آمارتیا سن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 136,000 تومان

در جهانی که ما در آن به سر می بریم ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان ها و نیل به رشد و توسعه اقتصادی از جمله و نمونه های عمده کشورهاست. در این راستا، هر یک از کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم به تدوین راهبرد و خط مشی ویژه ای همت گماشته اند. در این میان، موفقیت بیشتر از آنِ کشورهایی بوده است که در تدو ...مطالعه بیشتردر جهانی که ما در آن به سر می بریم ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان ها و نیل به رشد و توسعه اقتصادی از جمله و نمونه های عمده کشورهاست. در این راستا، هر یک از کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم به تدوین راهبرد و خط مشی ویژه ای همت گماشته اند. در این میان، موفقیت بیشتر از آنِ کشورهایی بوده است که در تدوین این راهبردها و تصمیم سازی های مهم در باب این موضوع متکی به مشارکت مردم بوده اند و زمینه را برای نقش آفرینی اعضای جامعه به عنوان افرادی مسئول و آگاه فراهم ساخته اند. مسئله ای که در این میان بیش از هر چیز دیگر اذهان را به خود مشغول داشته است رابطه میان آزادی و توسعه و ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

آمارتیا کومار سن (انگلیسی: Amartya Kumar Sen) برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب مشارکت هایش در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شد است. یکی از مهم ترین آثار وی کتاب توسعه به مثابه آزادی می باشد