تجدد و تشخص

(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)

نویسنده:

آنتونی گیدنز

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 336
نوبت چاپ: 11
قیمت: 46,000 تومان