تالستوی،فروید،الیاس

کتاب تالستوی،فروید،الیاس

Tolstoy, Freud, Elias
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 10,000 تومان

مسئله رنج است. انسان از همان هنگام که پای بر زمین گذاشته دچار رنجش و مصیبت شده است. از همان لحظه که نطفه اش بسته می شود، به سختی های زیستن مبتلا می شود.چه در کودکی پروانه وار هلدرلین و چه هنگام جوانی آنا،که بر قله زیبایی و سلامت ایستاده است. تا پیری همراه ژنرال کوتوزف بزرگ می ماند و با مرگ بیش از هر ...مطالعه بیشترمسئله رنج است. انسان از همان هنگام که پای بر زمین گذاشته دچار رنجش و مصیبت شده است. از همان لحظه که نطفه اش بسته می شود، به سختی های زیستن مبتلا می شود.چه در کودکی پروانه وار هلدرلین و چه هنگام جوانی آنا،که بر قله زیبایی و سلامت ایستاده است. تا پیری همراه ژنرال کوتوزف بزرگ می ماند و با مرگ بیش از هر دوره ای خود را می نمایاند.مرگ رنج زیستن را بیش از هر زمانی متجلی میکند.مرگ معنای زیستن را مبهم می کند.آن هنگام که بشر در طول تاریخ زیستنش پای به مرحله تمدن می گذارد،رنج فزونی می گیرد،پیش می آید،هر چه بیشتر انسان متمدن را در می نوردد.آلوده ترش می کند،به صلیب میکشدش،زخم ...مطالعه بیشتر