تاریخ نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیست

کتاب تاریخ نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیست

(نقد تاریخی-جامعه شناختی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی)

Illustrative historian
انتشارات: قطره
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتابی که پیش روی شماست، در اصل دو بُرش یا دو قسمت اصلی دارد. بُرش اول، بررسی مکتب فرمالیست است. اینکه شاعر، چه نظری درباره فرمالیسم دارد و تا چه میزان از این مکتب و نقد ادبی معاصر در شعر خود بهره برده است. آیا می توان شعر شفیعی کدکنی را فرمالیستی دانست یا نه؛ او رئالیست است و فرم و کنار گوشه آن، به ...مطالعه بیشترکتابی که پیش روی شماست، در اصل دو بُرش یا دو قسمت اصلی دارد. بُرش اول، بررسی مکتب فرمالیست است. اینکه شاعر، چه نظری درباره فرمالیسم دارد و تا چه میزان از این مکتب و نقد ادبی معاصر در شعر خود بهره برده است. آیا می توان شعر شفیعی کدکنی را فرمالیستی دانست یا نه؛ او رئالیست است و فرم و کنار گوشه آن، به حالت طبیعی در اشعار او وجود دارد. برش دوم که بیشتر سعی و انرژی نویسنده را به خود معطوف داشته است، نوع و روش برخورد شفیعی کدکنی با تاریخ، جامعه و مباحثی است که ریشه در گذشته دارد و دامنه آن به امروز نیز کشیده شده، یا شاعر با ترفندهای هنری آن ها را در جامعه امروز مطرح کرد ...مطالعه بیشتر

یوسف عالی عباس آباد متولد سال 1352 ، دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی ، استاد دانشگاه و نویسنده ی چندین کتاب در زمینه ی ادبیات و زبانشناسی می باشد.