تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

A Short History of Western Legal Theory
نویسنده:

جان کلی

مترجم: محمد راسخ
انتشارات: نی
شابک: 9789641856245
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 98,000 تومان

دولت اولیۀ روم، پس از تبعید شاهان، جمهوری بود. البته نه به شکل یک دموکراسی مساوات طلب، آن گونه که دنیای کنونی درک می کند، بلکه به شدت تحت حاکمیت اشراف قرار داشت. با این حال، دست کم به دلایل زیر دولت یادشده یک جمهوری بود: مقام های دولتی انتخابی بودند، مجمع قانونگذاری از همۀ شهروندان مرد بالغ تشکیل می شد و همچنین، نزدیک به پایان عمر امپراتوری، دادرسان سالیانه، هرچند همیشه از میان طبقۀ حاکم، تغییر می کردند. الگوی کلی، که براساس آن اصول حکومتی این جمهوری تکامل یافت، نزد ما نسبتاً به خوبی شناخته شده است؛ گرچه آن اصول هیچ گاه در قالب یک منشور یا قانون نوشته گردآورده نشدند («قوانین اساسی» به این معنا دستاوردی مدرن هستند). حتی رومیان درک روشنی از قانون اساسی [یا اصول حکومت] آن چنان که ما درمی یابیم (یا حتی آن چیزی که یونانیان «politieia» می نامیدند) نداشتند و برای آنان مفهوم «حقوق عمومی» در بیشتر زمینه ها نقشی مشابه را ایفا می کرد. بیشترین اطلاعاتی که در دست داریم به دورۀ نهایی جمهوری، عصر سزار و سیسرو، در سدۀ آخر پیش از میلاد مربوط می شود. در این جا، با یک جامعۀ نظام مند سیاسی روبه رو هستیم که عالی ترین مرتبۀ اعتبار و قدرت را در سنا قرار داده است. این مجلس در اصل از بزرگان خانواده های معروف تشکیل می شد (معنای لفظی Senatus از ریشۀ Senis به معنای «پیرمرد»، «شورای سال خوردگان» است). کم بودن طبیعی شمار اعضای سنا به این دلیل بود که آنان از میان طبقۀ بالا و اعیان می آمدند و هر سال کسانی که برای سمت دادرس دادگاه های بالاتر انتخاب می شدند به اعضای سنا اضافه می شدند. اگر چه مجلس سنا به معنای دقیق کلمه یک مجلس قانونگذاری نبود، تقریباً از قدرت تقنین برخوردار بود. قدرت تصویب قوانین، به معنای صحیح، در دستان مردم قرار داشت که به روش های گوناگون و برای اهداف مختلف گرد هم می آمدند و آن قدرت را، البته به ندرت، به کار می گرفتند. افزون بر این، مجلس روم از ویژگی متفاوتی نسبت به یک پارلمان مدرن برخوردار بود. این مجلس نمی توانست خود قانونی را پیشنهاد و مذاکره یا قانون پیشنهادی را اصلاح کند، بلکه تنها می توانست لایحۀ پیشنهادی یک کنسول را بپذیرد یا رد کند (که البته این کنسول پیش تر تأیید سنا را برای لایحۀ خود به دست می آورد). قدرت اجرایی در دست قاضیان منتخب قرار داشت که از لحاظ رتبۀ سیاسی طیف زیر را دربرمی گرفت: دو کنسول که سالی یک بار انتخاب می شدند (یا از نظر سلسله مراتب می توان از بازرس آغاز کرد که هر پنج سال یک بار انتخاب می شد)، دادرس مادون کنسول (پراتور) که وظیفۀ خاص نظارت بر اجرای عدالت [نظام قضا] را داشت، رؤسای مالیه که مسئولان خزانه بودند و قاضیان پایین تر مانند شهردارها که نقش مشابه پلیس را در معابر عمومی و بازار اجرا می کردند. آن بخش از جمعیت که در اصل از اشراف نجیب زاده منفک شده بودند، یعنی عوام، متصدیان خاص خود را داشتند که تریبون (حامی مردم) نامیده می شدند. تریبون ها صلاحیت اِعمال قدرت سیاسی قابل ملاحظه ای داشتند. ایالات ماورای بحار را فرماندارانی اداره می کردند که پیش تر کنسول یا پراتور (دادرس مادون کنسول) بوده اند و پس از به پایان رساندن دورۀ یک سالۀ صدارت در داخل برای یک سال دیگر به خارج فرستاده می شدند. به آنان گفته می شد که «در مقام» خود [از طرف] کنسول یا پراتور (به ترتیب pro consule یا pro praetor) حکمرانی می کنند و به این دلیل استاندار (پرو کنسول) یا حاکم ولایت (پرو پراتور) نامیده می شدند. عدالت در قالب نظام قضایی اجرا می شد که با الگوهای مدرن تفاوت بنیانی داشت. نخست، در بخش مدنی (حقوقی)، حوزه های صلاحیت قضایی متعدد وجود داشتند که نه با هم تداخل داشتند نه رقابت. هم زیستی آنان نه به گونۀ نظری، بلکه تنها با توجه به خاستگاه ها و نوع زمینه های عملی آن ها قابل توضیح است. دوم، تصدی منصب قضا برای قاضیان مدنی و کیفری شغل دائمی آنان نبود که برای آن حقوق دریافت کنند، بلکه ایشان عضو طبقۀ زمین دار و مالک بودند که به صورت افتخاری در این سِمَت فعالیت می کردند. آنان به طور موردی برای هر پرونده گزینش و در دعاوی خصوصی باید برپایۀ توافق طرفین دعوی انتخاب می شدند، از این رو، قاضی منفردی که برای نمونه به اختلاف قراردادی رسیدگی می کرد بیشتر به یک داور مدرن شباهت داشت تا یک قاضی. در این جا، نقش پراتور (مادون دادرس) هرچند خواهیم دید که در توسعۀ حقوق روم اهمیت اساسی داشت نقشی اصلاح گرایانه، تنظیمی و نظارتی بود تا قضایی. رقابت های سیاسی، که از زمینۀ اصلاحات اجتماعی برمی خاست، در سدۀ دوم پیش از میلاد با خشونت همراه شد و برای مدت ۹۰ سال پیاپی آشوب و جنگ های داخلی را به ارمغان آورد. این دورۀ نظامی طولانی غیرعادی، تمدیدهای مکرر دورۀ کنسولی یک فرد و شبه دیکتاتوری ها نمایانگر ضعف و فروپاشی قریب الوقوع نظام حکومتی قدیم بود. چنین وضعی در یک دولت ـ شهر متوسط، به رغم تطبیق های بالبداهه با شرایط، گنجایش رقابت های خشونت بار همه گستر را نداشت. عصر مبارزات و حکومت های مطلقۀ پی درپی ماریوس و سولا، پمپئی و سزار، آنتونی و اُکتاویان عصر انقلاب روم نامیده شده است. جمهوری، به معنای متعارفی که ما می فهمیم، پایان یافت و دورۀ امپراتوری ها جای آن را گرفت (امپراتوری روم به معنای شکلی از حکومت، نه به معنای دامنۀ حاکمیت سرزمینی). اما انقلاب یادشده بسیار خاص و در آغاز یک نوع بسیار ظریفی از انقلاب بود. از آن جا که بعدها روح و تصویر امپراتوری روم تأثیر بسیار زیادی بر اندیشۀ سیاسی و حقوقی اروپا گذارد، بجاست که به بررسی سیر تطور و ماهیت آن نظام سیاسی بپردازیم. ویژگی اصلی انقلاب فرانسه، در انتهای سدۀ هجدهم، و انقلاب روسیه، در آغاز سدۀ بیستم، دو انقلاب از انقلاب های بسیار مهم سده های مدرن، از بین بردن کامل رژیم قدیم، نظام و نمادهای آن است. این ویژگی در مورد انقلاب های ۸۷-۱۷۷۶ امریکا و ۲۲-۱۹۱۶ ایرلند نیز صدق می کند که هرچند در روح و روش کمتر توتالیتر بودند، عامدانه از خود نشانه های گسست آگاهانه از گذشته و انزجار از حاکمیت های پیشین را آشکار می کردند. در مقابل، در انقلاب روم بسیار تلاش می شد نشان داده شود که دگرگونی بنیادینی انجام نشده است. این امر برخاسته از شخصیت و سیاست رئیس جدید دولت، برادرزادۀ بزرگ ژولیوس سزار، به نام کایوس اکتاویوس، بود. وی بعدها کایوس ژولیوس سزار اکتاویانوس، یا اکتاویان، نامیده شد و پس از به دست گیری بی چون و چرای قدرت برتر سیاسی، که در سال ۲۷ پیش از میلاد سنا به او تفویض کرد، به آگوستوس ملقب گردید که در تاریخ به آن مشهور است و متضمن معنای «نصب الهی» است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

جان رابرت کلی (John Robert Kelly) (زاده 8 سپتامبر 1964 ، در استکهتن-تیز انگلیس) تصویرگر انگلیسی و طراح کتابهای کودکان است. کتاب های او شامل باغ وحش Robot Zoo و ماشین های روزمره است که هر دو در لیست جایزه Rhône-Poulenc Junior در فهرست نهایی قرار گرفتند.

مطالعه کامل