تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران

کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران

Continuity and Change in Medieval Persia
نویسنده:

آن لمبتن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اهمیت نسبی «تداوم» و «تحول» در تاریخ ایران، در زمان ها و زمینه های مختلف متفاوت بوده است. در زمینه ی سیاسی، تهاجمات و تحول در حاکمیت تداوم را منقطع می ساخت و در زمینه ی امور دیوانی و اداری «تداوم» از ویژگی های چشمگیر بود که شکاف های سیاسی را پر می کرد. در کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ی ایران مول ...مطالعه بیشتراهمیت نسبی «تداوم» و «تحول» در تاریخ ایران، در زمان ها و زمینه های مختلف متفاوت بوده است. در زمینه ی سیاسی، تهاجمات و تحول در حاکمیت تداوم را منقطع می ساخت و در زمینه ی امور دیوانی و اداری «تداوم» از ویژگی های چشمگیر بود که شکاف های سیاسی را پر می کرد. در کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ی ایران مولف بر آن است که عناصر تداوم و تحول را در وجوه مختلف تاریخ سلجوقیات بزرگ، خوارزمشاهیان و ایلخانان نشان دهد. او عقیده دارد که نباید این دو عنصر را در تقابل و تباین شدید با یکدیگر قرار داد چون در سرتاسر دوره ی مورد بحث تداوم پایا وجود داشته است. آن لمبتن در این کتاب عناصر ت ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر