تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی

کتاب تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی

(چشم اندازهای نوین پیرامون گفتمان مهاجرت)

Critical Discourse Analysis and Cognitive Science
انتشارات: نویسه پارسی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نویسنده ی کتاب پیش رو در سه بخش مجزا به مطالعه ی تحلیل گفتمان انتقادی و دو حوزه ی علوم شناختی به نام های روان شناسی تکاملی و زبان شناسی شناختی که نقش بسزایی را در گویایی بیشتر تحلیل گفتمان انتقادی ایفا می کنند، می پردازد.او رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی، توانایی های شناختی دخیل در ارتباطات همکاری و ...مطالعه بیشترنویسنده ی کتاب پیش رو در سه بخش مجزا به مطالعه ی تحلیل گفتمان انتقادی و دو حوزه ی علوم شناختی به نام های روان شناسی تکاملی و زبان شناسی شناختی که نقش بسزایی را در گویایی بیشتر تحلیل گفتمان انتقادی ایفا می کنند، می پردازد.او رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی، توانایی های شناختی دخیل در ارتباطات همکاری و ضد همکاری، نقش راهبردهای ارجاعی در ساختار گفتمانی محدوده های گروهی، راهبردهای گزاره ای، پیوستگی معنایی درونی و بیرونی متن، عناصر سازنده ی مفهوم سازی، اثرات راهبردی و ایدئولوژیکی استعاره و یک نوع عملکرد انطباقی به نام نیرو- پویایی را مورد بررسی قرار می دهد.تحلیل گفتمان ...مطالعه بیشتر

کریستوفر هارت با بیش از هشت میلیون نسخه از کتاب های خود در چاپ، نویسنده برجسته کتاب های آموزش هنر در جهان است. عناوین وی غالباً در فهرست 50 NPD DecisionKey Weekly Top 50 Non-Fiction Art نمایش می یابد. آنها همچنین با داشتن بیش از 20 زبان ترجمه شده خوانندگان بین المللی زیادی دارند.