پایان مدیریت

کتاب پایان مدیریت

(فروپاشی روایت های مدیریت در دوران مدرن)

The end of management
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مطالعه یا بازنگری در دانش با رویکردی انتقادی چون پست مدرنیسم مخاطراتی را در پی دارد که مهم ترین آن ها به هم ریختن نظام واره های ذهن در قلمرو آن دانش است. در چنین وضعیتی تمایل به ثبات و مداومت، باعث مقاومت ذهن می شود. گاهی نیز شکستن مقاومت، به احساس ناکامی می انجامد. کسی که دوره های دانشگاهی را با یکی از رشته های مدیریت آغاز می کند، بیش از سایرین در معرض این خطر قرار دارد و...

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر