بازگشت امر سیاسی

کتاب بازگشت امر سیاسی

نویسنده:

شانتال موف

مترجم: جواد گنجی
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این مجلد متشکل از نُه جستار است که طی پنج سال اخیر نوشته شده اند. برخی از آن ها مقالاتی اند که پیش تر، غالباً در مجلات، منتشر شده اند؛ سایر آن ها متون ارائه شده در کنفرانس های مختلف اند. آخرین مقاله، با عنوان «سیاست و مرزهای لیبرالیسم»، مشخصاً برای این کتاب نوشته شده است. همۀ این مقالات، از زوایای گ ...مطالعه بیشتراین مجلد متشکل از نُه جستار است که طی پنج سال اخیر نوشته شده اند. برخی از آن ها مقالاتی اند که پیش تر، غالباً در مجلات، منتشر شده اند؛ سایر آن ها متون ارائه شده در کنفرانس های مختلف اند. آخرین مقاله، با عنوان «سیاست و مرزهای لیبرالیسم»، مشخصاً برای این کتاب نوشته شده است. همۀ این مقالات، از زوایای گوناگون، به موضوعاتی مشابه می پردازند: دموکراسی رادیکال، لیبرالیسم، شهروندی، تکثرگرایی، دموکراسی لیبرال، اجتماع که در این جا از منظری «غیرذات گرایانه» بررسی می شوند. مضمون مرکزی این کتاب که مایۀ وحدت آن است تأمل دربارﮤ امر سیاسی و خصلت نازدودنی قدرت و آنتاگونیسم است. تلا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر