بازگشت امر سیاسی

نویسنده:

شانتال موف

مترجم: جواد گنجی
انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 243
نوبت چاپ: 1
قیمت: 36,000 تومان

این مجلد متشکل از نُه جستار است که طی پنج سال اخیر نوشته شده اند. برخی از آن ها مقالاتی اند که پیش تر، غالباً در مجلات، منتشر شده اند؛ سایر آن ها متون ارائه شده در کنفرانس های مختلف اند. آخرین مقاله، با عنوان «سیاست و مرزهای لیبرالیسم»، مشخصاً برای این کتاب نوشته شده است. همۀ این مقالات، از زوایای گوناگون، به موضوعاتی مشابه می پردازند: دموکراسی رادیکال، لیبرالیسم، شهروندی، تکثرگرایی، دموکراسی لیبرال، اجتماع که در این جا از منظری «غیرذات گرایانه» بررسی می شوند. مضمون مرکزی این کتاب که مایۀ وحدت آن است تأمل دربارﮤ امر سیاسی و خصلت نازدودنی قدرت و آنتاگونیسم است. تلاش من چیزی نبوده است جز بیرون کشیدن پیامدهای ناشی از چنین تأملی برای نقد گفتار لیبرالی عقلانیت گرا و فردگرای کنونی و همچنین پیامدهای آن برای صورت بندی دوبارﮤ پروژﮤ چپ بر اساس «دموکراسی رادیکال و تکثرگرا». از آن جا که این جستارها برای مخاطبانی گوناگون طراحی می شد و تکرار نکاتی واحد در زمینه های متفاوت را ضروری می ساخت، بی شک در برخی موارد با تکرار مکررات مواجه می شویم. با این حال، تصمیم گرفتم به ترکیب ابتدایی آن ها دست نزنم، چون به گمانم نکاتی که تکرار می شوند واجد بیشترین اهمیت اند. نگارش برخی از این مقالات و پژوهش ها زمانی صورت گرفت که من عضو مؤسسۀ مطالعات پیشرفتۀ پرینستون (۱۹۸۸-۱۹۸۹) و سپس دستیار آموزشی در انجمن علوم انسانی دانشگاه کُرنل (۱۹۸۹-۱۹۹۰) بودم. بسیار قدردان حمایت های مالی هر دو مؤسسه ام.