بازآفرینی بازار

کتاب بازآفرینی بازار

(تاریخ طبیعی بازارها)

Reinventing the Bazaar
نویسنده:

جان مک میلان

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

«بازار خوب» تنها راه رسیدن به ثروت است و «بازار بد» راه فقر و نگون بختی است. باید به بحث بر سر خوب یا بد بودن اقتصاد بازار پایان داد و آن را به اصلاح بازارها معطوف کرد. مسئله خوب یا بد بودن اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار می تواند خیر یا شر باشد؛ مسئله ی اصلی تبدیل اقتصاد بازار بد به اقتصاد بازار خو ...مطالعه بیشتر«بازار خوب» تنها راه رسیدن به ثروت است و «بازار بد» راه فقر و نگون بختی است. باید به بحث بر سر خوب یا بد بودن اقتصاد بازار پایان داد و آن را به اصلاح بازارها معطوف کرد. مسئله خوب یا بد بودن اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار می تواند خیر یا شر باشد؛ مسئله ی اصلی تبدیل اقتصاد بازار بد به اقتصاد بازار خوب است. مک میلان، نویسنده ی کتاب، آن جا که به توصیف بازار خوب می پردازد، بازارگرایی دوآتشه است و آن جا که پیامدهای فاجعه بار بازار بد را نشان می دهد، از دشمنان اقتصاد بازار سبقت می گیرد. نکته ی بدیع این کتاب مدح یا ذم بازار نیست بلکه شواهد متعددی است که به کمک آن ها چگون ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر