اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی

نویسنده:

هانا آرنت

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 64
نوبت چاپ: 4
قیمت: 16,000 تومان

من واژه اوج را به کار بردم اما هانا ابدا جاه طلب نبود (منسوب دانستن او به هر «موقعیت شغلی» بی معناست) اگر می کوشید به اوجی برسد، آن اوج به معنای قله ای بود که تلاش می کرد به آن دست یابد تا مانند کاشفی که آخرین مرحله کوه پیمایی را تنها به پایان می برد، پیرامون خود را نظاره کند. آنچه در برابر دیدگانش می گسترد «دوران های تیره و تاری» بود که به عنوان یک یهودی و نیز به عنوان آدمی گریخته از وطن، گواهش بود: سقط های پایان ناپذیر جنین انقلاب سوسیالیستی، مخاطرات کنونی جمهوری امریکایی که او در آن کانون جدیدی یافته بود و با بدبینی روزافزون به آن می پیوست، اندیشه های آزادی که به همراه خود آورده بود. و نیز او از فراز قله اش نقشه بزرگ مفاهیم و الهاماتی را می دید که برخی از آنها میراث یک سنت فلسفی دیرپا و برخی دیگر کشفیات خود او بودند که اگر از بلندای کافی آنها را می دیدیم دست کم می توانستند به ما نشان دهند که در کجا هستیم.