اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

Econometrics
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در سال های اخیر توجه چشم گیری بر مطالعات تخصیص تصادفی برای ارزیابی مداخله های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی، آموزشی و درمانی صورت گرفته است. تخصیص تصادفی افراد یا عوامل اقتصادی بین گروه برنامه و گروه کنترل به عنوان شاه بیت پژوهش های ارزیابی سیاست است. زیرا اگر طراحی مطالعه ی ارزیابی سیاست به روش درستی صورت گیرد، برآوردهای بدون تورشی از اثرات برنامه را می توان فراهم ساخت. هدف این کتاب معرفی عنوان هایی در موضوع اقتصادسنجی داده های خرد با نگرش تحلیل کمی برای یافتن یک رابطه ی علی در میان متغیرهای مورد مطالعه است. برای دست یافن به این هدف، نخست تکنیک های اقتصادسنجی خرد شامل مدلسازی متغیرهای وابسته ی محدودشده، رگرسیون داده های پانل، رگرسیون کوانتیل و روش گشتاورهای تعمیم یافته معرفی می شوند. در بخش دوم کتاب روش های اقتصادسنجی ارزیابی سیاست شامل رگرسیون تشریح می گردد. کل مطالب پوشش داده شده با نگرش نظری و نیز با کاربردهایی از داده های خرد اقتصاد ایران با نرم افزار stata ارائه شده است. انتظار می رود که مطالب آن برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های علوم اقتصادی، مدیریت، علوم تربیتی، رشته های پیراپزشکی و علوم مالی سودمند باشد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر