اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

کتاب اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

Econometrics
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در سال های اخیر توجه چشم گیری بر مطالعات تخصیص تصادفی برای ارزیابی مداخله های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی، آموزشی و درمانی صورت گرفته است. تخصیص تصادفی افراد یا عوامل اقتصادی بین گروه برنامه و گروه کنترل به عنوان شاه بیت پژوهش های ارزیابی سیاست است. زیرا اگر طراحی مطالعه ی ارزیابی سیاست به روش درس ...مطالعه بیشتردر سال های اخیر توجه چشم گیری بر مطالعات تخصیص تصادفی برای ارزیابی مداخله های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی، آموزشی و درمانی صورت گرفته است. تخصیص تصادفی افراد یا عوامل اقتصادی بین گروه برنامه و گروه کنترل به عنوان شاه بیت پژوهش های ارزیابی سیاست است. زیرا اگر طراحی مطالعه ی ارزیابی سیاست به روش درستی صورت گیرد، برآوردهای بدون تورشی از اثرات برنامه را می توان فراهم ساخت. هدف این کتاب معرفی عنوان هایی در موضوع اقتصادسنجی داده های خرد با نگرش تحلیل کمی برای یافتن یک رابطه ی علی در میان متغیرهای مورد مطالعه است. برای دست یافن به این هدف، نخست تکنیک های اقتصادسنجی خرد ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر