از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

کتاب از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

Von Heidegger zu Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik
نویسنده:

ژان گروندن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 40,000 تومان

پیوند با هایدگر به مددِ مفهومِ فهم دوباره برقرار می شود، اما چنین چیزی در وهلۀ نخست به بهای اطلاقِ تقلیل یافتۀ این مفهوم بر مسئلۀ علومِ انسانی تمام می شود. ما در اصل با نوعی بازپس گیری سروکار داریم، زیرا موطنِ مسئلۀ «هرمنویتیکیِ» فهم اساساً طرحِ پرسشِ علومِ انسانی بود. البته هایدگر هنگامی که فهمِ هر ...مطالعه بیشترپیوند با هایدگر به مددِ مفهومِ فهم دوباره برقرار می شود، اما چنین چیزی در وهلۀ نخست به بهای اطلاقِ تقلیل یافتۀ این مفهوم بر مسئلۀ علومِ انسانی تمام می شود. ما در اصل با نوعی بازپس گیری سروکار داریم، زیرا موطنِ مسئلۀ «هرمنویتیکیِ» فهم اساساً طرحِ پرسشِ علومِ انسانی بود. البته هایدگر هنگامی که فهمِ هرمنویتیکی را برای مسئلۀ بنیادی ترِ فهمِ وجود و فهمِ خویش به کار گرفت، با این افق که دیلتای اختیار کرد وداع کرده بود. او به طریقِ اولی از مطالبۀ دیلتای در خصوصِ بنیان گذاریِ معرفت شناسانۀ نوعی اعتبارِ عام برای فهم در علومِ انسانی فاصله گرفت، اعتبارِ عامی که تابعِ موقفِ فر ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

ژان گروندن (به انگلیسی: Jean Grondin) (متولد ۲۷ اگوست ۱۹۵۵) فیلسوف کانادایی است. پژوهش های او عمدتاً در حوزه هرمنوتیک است.