آموزش و توسعه

(مباحث نوین در اقتصاد آموزش)

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تغییرات شگرف و رقابتی کشورهای جهان در دستیابی هر چه سریع تر به توسعهٔ اقتصادی و رفاه اجتماعی و تأثیر این تحولات بر جامعهٔ ایران باعث شده است که توجه به نقش و کارکردهای آموزش عمومی و ع