آشوب

(مطالعه ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق)

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

زندگی، شخصیت و اندیشه های دکتر محمد مصدق به عنوان یکی از مهم ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، به رغم این که سالیان درازی از نهضت ملی شدن نفت می گذرد، همچنان در محاق قرار دارد. صرف نظر از ای