تاریخ داخائو

کتاب تاریخ داخائو

(1945-1933)

Dachau, 1933 1945: The Official History
نویسنده:

پل بربن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تاریخ داخائو، تاریخ پدیداری یک جهان بینی جهانخوار است؛ تاریخ «نظم نو»یی است که قصد داشت ملت آلمان را از کوره راه شکنجه گاه ها و کشتارها و کشورگشایی ها به سر منزل خوشبختی نژاد برتر برساند؛ این تاریخ اوج رذالت های انسان ستیزانه ی نظام ددمنش و جانشکاری است که از راه عوام فریبی و تحریک احساسات ملی نژادی سبب خانمان سوزی میلیون ها انسان و دستاوردهای تمدن مادی و معنوی آن ها شد. اردوگاه داخائو، درواقع، نمونه ی آشکار جهان مداری رایش سوم در سرتاسر عالم بود. امور جهان را بنا بود، چون امروز، بر مدار یک اردوگاه بچرخانند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : پل بربن

پل بربن (Paul Berben) متولد سال 1899 نویسنده آلمانی بوده است.