انسان شناسی سیاسی

انسان شناسی سیاسی

Anthropologie politique
نویسنده:

کلود ریویر

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

امر سیاسی را به زحمت می توان از سایر روابط اجتماعی تفکیک کرد، زیرا این حوزه بیش از آنچه به نظر می رسد غیررسمی است و همواره پرسش هایی را دربارهٔ شیوه های سازمان یافتگی و کنش خود، چه در سطح فرو-دولتی، چه در سطح دولتی و چه گاه در سطح پدرمیراث گرایی (پاتریمونیالیستی) و مریدپرورانه مطرح می کند. • اهمیت کتاب حاضر به ارائه و بررسی روند پیشرفت مباحث در رشتهٔ انسان شناسی سیاسی از زمانی است که ژرژ بلاندیه برای نخستین بار در کتابی به همین نام نشان داد که وجود امر سیاسی لزوماً بر وجود دولت اتکا ندارد. • مخاطبان کتاب، درمقام نخست، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه شناسی و انسان شناسی در گرایش های علوم سیاسی و فلسفه هستند. کسانی که در پی راه یافتن به رده های بالاتر علمی نیز هستند، در این کتاب، پایه های استواری دربارهٔ مفاهیم قدرت و سیاست، گونه های سازمان یافتگی اجتماعی، کارکرد نظام های تصمیم گیری و استیلا، پویایی های متعارض در جوامع به تازگی استقلال یافته از استعمار و دستخوش تنش های قومی یا درگیر هم سازی های سطوح محلی و جهانی، خواهند یافت. و نیز این نکته را که همهٔ قدرت ها در پی استعلایی کردن و مشروعیت بخشیدن به خود هستند و نشانهٔ این امر را می توان در صحنه پردازی های تقریباً مقدس امر سیاسیِ نمادین، اسطوره ای و مناسکی شده مشاهده کرد. کلود ریویر، استاد ممتاز انسان شناسی در دانشگاه سوربن-پاریس 5، پیش از این ریاست دانشکده در کشور گینه و مدیریت گروه در کشور توگو را برعهده داشته است. ازجمله آثار کلود ریویر می توان به طبقات و قشربندی اجتماعی در افریقا (انتشارات دانشگاهی فرانسه، 1978)، آیین های سیاسی (انتشارات دانشگاهی فرانسه، 1988)، جامعهٔ انسان شناسی ادیان (آرمن کولن، 1997) اشاره کرد. کتاب درآمدی بر انسان شناسی (آرمن کولن، 2000) از همین نویسنده پیش از این به وسیلهٔ مترجم کتاب حاضر به فارسی برگردانده و نشر نی آن را به انتشار رسانده بود.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

کلود ریویر یک انسان شناس است. او معلم مدرسه ابتدایی در Les Sables d'Olonne بود، یک سرباز در الجزایر، یک فلسفه دان و معلم ادبیات در دبیرستان Angers and Lorient بود. دکترای وی در فلسفه (دکتر M. Dufrenne)، "هدف اجتماعی" (1964)، در Poitiers پشتیبانی می شود. دکترای ایالتی وی (دکتر G. Balandier) به "پویایی طبقه بندی اجتماعی در گینه" (1975) می پردازد.

مطالعه کامل