انسان شناسی سیاسی

کتاب انسان شناسی سیاسی

Anthropologie politique
نویسنده:

کلود ریویر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

امر سیاسی را به زحمت می توان از سایر روابط اجتماعی تفکیک کرد، زیرا این حوزه بیش از آنچه به نظر می رسد غیررسمی است و همواره پرسش هایی را دربارهٔ شیوه های سازمان یافتگی و کنش خود، چه در سطح فرو-دولتی، چه در سطح دولتی و چه گاه در سطح پدرمیراث گرایی (پاتریمونیالیستی) و مریدپرورانه مطرح می کند. • اهمیت ...مطالعه بیشترامر سیاسی را به زحمت می توان از سایر روابط اجتماعی تفکیک کرد، زیرا این حوزه بیش از آنچه به نظر می رسد غیررسمی است و همواره پرسش هایی را دربارهٔ شیوه های سازمان یافتگی و کنش خود، چه در سطح فرو-دولتی، چه در سطح دولتی و چه گاه در سطح پدرمیراث گرایی (پاتریمونیالیستی) و مریدپرورانه مطرح می کند. • اهمیت کتاب حاضر به ارائه و بررسی روند پیشرفت مباحث در رشتهٔ انسان شناسی سیاسی از زمانی است که ژرژ بلاندیه برای نخستین بار در کتابی به همین نام نشان داد که وجود امر سیاسی لزوماً بر وجود دولت اتکا ندارد. • مخاطبان کتاب، درمقام نخست، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه شنا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

کلود ریویر یک انسان شناس است. او معلم مدرسه ابتدایی در Les Sables d'Olonne بود، یک سرباز در الجزایر، یک فلسفه دان و معلم ادبیات در دبیرستان Angers and Lorient بود. دکترای وی در فلسفه (دکتر M. Dufrenne)، "هدف اجتماعی" (1964)، در Poitiers پشتیبانی می شود. دکترای ایالتی وی (دکتر G. Balandier) به "پویایی طبقه بندی اجتماعی در گینه" (1975) می پردازد.