سنجش دیالکتیک روشنگری

سنجش دیالکتیک روشنگری

Dialectical measurement
نویسنده:

خسرو ناقد

انتشارات: نی
شابک: 9789641856344
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 24,000 تومان

در قرن بیست ویکم میلادی و در اروپایی که در آن از همه چیز قدسیت زدایی شده است، به دشواری می توان تصور کرد که در بیش از هفت دهه پیش از این، و در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم، حلقۀ کوچکی از روشنفکران مهاجر آلمانی در امریکای شمالی، با شور و شوق بسیار دربارۀ اهمیت و تأثیر عمیق مفهوم «نظریه» (تئوری) بر مناسبات اجتماعی سخن می گفتند. برای آنان مفهوم «نظریه» به معنای تکامل و پیشبرد یکی از خطوط اصلی فلسفۀ مغرب زمین بود که از کانت و هگل و شوپنهاور تا واپسین مظهر آن، یعنی نظریه های مارکس و فروید، ادامه داشته است. ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو بر این باور بودند که صرفاً «نظریه و آن هم نظریۀ نقاد» است که می تواند، مشابه آنچه کانت دربارۀ «روشنگری» می گفت، انسان ها را از «نابالغی خودساخته» رهایی بخشد؛ به این ترتیب که دربارۀ وضعیت جهان و انسان و شرایط تاریخی در موقعیت کنونی مناسبات تولیدی (یا آن گونه که هورکهایمر می گفت: «سازمان دهی مناسبات اجتماعی») دست به روشنگری بزند. ماکس هورکهایمر پایه گذار و ازجمله افراد این حلقه از روشنفکران آلمانی بود که قصد داشت مفهوم «نظریه» را بار دیگر براساس کیفیت فلسفی و علمی دوران خود شکل دهد. و به این ترتیب، جریانی فلسفی به نام نظریۀ انتقادی شکل گرفت. در دهۀ ۱۹۶۰ برچسب مکتب فرانکفورت نیز به نظریۀ انتقادی افزوده شد و از آن زمان تا کنون به این نام هم خوانده می شود. «نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت» بیش از همه با سه سنّت فکری پیوندی مستحکم دارد: با فلسفه از روسو تا هگل، با نقد اقتصادی کارل مارکس، و با روانکاوی فروید. به بیانی دیگر، هورکهایمر می خواست کتاب کاپیتال (سرمایه) کارل مارکس و کتاب دل نگرانی از فرایند فرهنگی زیگموند فروید را بازنویسی کند؛ با مارکس در جست وجوی راهی برای رهایی از جبر اقتصادی بود و با فروید در پی یافتن راهی برای رهایی از جبر درونی ساختار غرایز فردی. اما منظور از نظریۀ انتقادی چیست؟ به این پرسش می توان پاسخی کوتاه داد: نظریۀ انتقادی شکلی از تداوم نقد مارکسیستی به سرمایه داری است که پس از آشکار شدن ناکامی انقلاب پرولتری (کارگری) در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی اروپایی در آغاز قرن بیستم میلادی شکل گرفت. به بیانی دیگر، نظریۀ انتقادی ادامه دهندۀ آن مارکسیسم انتقادی است که به غفلت ورزی و کوتاهی های خود در عقیم ماندن تلاش هایش آگاهی دارد. آدورنو نیز در دیباچۀ دیالکتیک سلبی همین نکته را به گونه ای دیگر بیان می کند. او می گوید: «فلسفه که زمانی به نظر می رسید منسوخ شده است، به حیات خود ادامه می دهد؛ چراکه لحظۀ تحققش از دست رفته بود». در واقع تلاقی سه تجربۀ تاریخی از اوایل تا اواسط قرن بیستم، بیش از هر چیز در سرخوردگی از انتظارات انقلابی نقشی تعیین کننده داشت: ۱) تجربۀ انقلاب در روسیه و پیامدهای آن که اقدامات خشونت بار در دوران استالین نقطۀ عطف آن بود؛ ۲) افول جنبش های انقلابی ـ اجتماعی کارگران در جوامع صنعتی؛ ۳) گسترش فرهنگ توده وار که، بدون نیاز به سرکوبِ آشکار، توده های وسیعی از مردم را به حفظ وضع موجود مقید می کرد. البته افزون بر اصحاب مکتب فرانکفورت متفکران دیگری نیز بودند که پس از شکست انقلاب پرولتری به نقد سرمایه داری پرداختند که از میان آنان می توان از کسانی با گرایش های مارکسیستی چون گئورگ لوکاچ یا ارنست بلوخ نام برد. با آن که نقدونظرهای هردوی این متفکران کم وبیش بر جریان های مارکسیستی تأثیر گذاشتند، ولی آنان مانند نظریه پردازان مکتب فرانکفورت فعالیت نهادی تثبیت شده ای نداشتند و پرسش هایی نیز که مطرح می کردند، آشکارا متمایز از مسائلی بود که نظریۀ انتقادی قصد پرداختن به آن ها را داشت. لوکاچ و بلوخ، برعکسِ «فرانکفورتی ها»، شکست نظری انقلاب را امری عمده و حیاتی نمی دانستند؛ چراکه خود را با سیاست احزاب کمونیستی تطبیق داده بودند و رویارویی با علوم تثبیت شده برای آنان اهمیت چندانی نداشت. اما در مورد هورکهایمر و آدورنو به گونه ای دیگر بود. آنان با آن که در آغاز نظریۀ انتقادی را نظریه ای رهایی بخش تعریف می کردند که هدف آن ازمیان برداشتن تمام اَشکال سرکوب انسان و رهایی از رنج هایی است که از این طریق بر انسان روا داشته می شود، اما با توجه به موفقیت فاشیسم و نازیسم در جذب طبقۀ کارگر و در به خدمت گرفتن نیروهای انقلابی برای رسیدن به مقاصد خود، مبارزات رهایی بخش طبقاتی را مانند گذشته در کانون نظریه های فلسفی و تاریخی خود قرار ندادند، بلکه تلاش هایشان بیشتر بر آشکارساختن پدیدۀ سلطۀ انسان بر طبیعت معطوف بود. برای آنان سلطۀ انسان بر انسان نیز گونه ای خاص از سلطۀ انسان بر طبیعت است که صرفاً به عرصۀ نظام های فئودالی یا بورژوازی محدود نمی شود.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

خسرو ناقد (متولد ۱۰ آبان ۱۳۲۹، شیراز، ایران) فرهنگ نگار، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن آلمان است. وی تاکنون کتاب ها و مقالات متعددی راجع به فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، زبان فارسی و ادبیات و فلسفه نوشته و در محافل روشنفکری ایران تأثیر دارد. مقالات وی در برخی از روزنامه های ایران ظاهر شده است. او یک فرهنگ لغت آلمانی-فارسی را نوشت که توسط لانگنشتید چاپ شده است.

مطالعه کامل