چگونه داروین بخوانیم

نویسنده:

مارک ریدلی

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

میراث پایدار داروین را باید در نظریات انقلابی او جست. نظریه های گسترده ی او در باب تکامل بر مبنای انتخاب طبیعی، همگی بر شالوده ی شواهد و مستنداتی از تاریخ طبیعی پی ریزی شده اند که داروین عمرش را صرف گردآوری آن ها کرد. مارک ریدلی در این کتاب، با رویکرد پرسش و پاسخ می کوشد نشان دهد که داروین چگونه به مسائل و دغدغه های خود می نگریست، و خواننده ی داروین چگونه می تواند به درک براهین داروین نائل شود. عمده ی این پرسش و پاسخ ها همان هایی هستند که خود داروین در ذهن داشته و آن ها را بر قلم آورده است.