اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی با نگاه به ایران

کتاب اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی با نگاه به ایران

Political Economy and Public Policy
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

رویکرد اقتصاد سیاسی، تلاشی است برای دستیابی به نگاهی تا حد امکان همه جانبه در تبیین و توضیح خط مشی گذاری عمومی در یک کشور. این رویکرد می کوشد تا با درنظرگرفتن سه دسته از متغیرها (ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام و فن آوری اقتصادی) چرایی و چگونگی شکل گیری، اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی را توضیح دهد. دستیابی به هدف اقتصاد سیاسی از لحاظ نظری دشوار و در تطبیق با شرایط خاص یک کشور به ناگزیر با احتیاط بسیار همراه است. این کتاب گامی است در این مسیر.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر