برساخت گرایی اجتماعی

کتاب برساخت گرایی اجتماعی

Social Constructionism
نویسنده:

ویوین بر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

برساخت گرایی اجتماعی تأکید می کند که باید آن دسته از شیوه های درک جهان از جمله درک خودمان را که بدیهی تلقی کرده ایم به دیده ی انتقادی بنگریم. شاید بدیهی به نظر برسد که وقتی به جهان می نگریم، فارغ از هر چون وچرا و مسئله ای ماهیت آن را درمی یابیم و یا دانش متعارف ما مبتنی بر مشاهده ی عینی و بی ...مطالعه بیشتر برساخت گرایی اجتماعی تأکید می کند که باید آن دسته از شیوه های درک جهان از جمله درک خودمان را که بدیهی تلقی کرده ایم به دیده ی انتقادی بنگریم. شاید بدیهی به نظر برسد که وقتی به جهان می نگریم، فارغ از هر چون وچرا و مسئله ای ماهیت آن را درمی یابیم و یا دانش متعارف ما مبتنی بر مشاهده ی عینی و بی طرفانه ی مان از جهان است. برساخت گرایی اجتماعی می خواهد به این دسته از دیدگاه های خودمان نگاهی انتقادی بیندازیم و آن ها را به پرسش بگیریم. بنابراین رویکرد برساخت گرا در تقابل با رویکردهایی قرار می گیرد که در علم سنتی از آن ها با عنوان اثبات گرایی و تجربه گرایی یاد می ش ...مطالعه بیشتر

ویوین بور یک مدرس اصلی روانشناسی در دانشگاه هادرزفیلد است. انتشارات قبلی وی شامل جنسیت و روانشناسی اجتماعی (Routledge 1998) و مقدمه ای بر ساخت و ساز اجتماعی (Routledge 1995) است.