کتاب شمس تبریز 2

کتاب کتاب شمس تبریز 2

(شعرها)

Shams Tabriz
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در عصر کلاسیک تفکیک شعر و نثر از هم روشن بوده است. اما تعریف شعر و تعیین مصادیق آن در روزگار حاضر کار ساده ای نیست. امروزه در شعریت برخی از آنچه عنوان شعر دارند تردید است و به جای آن، برای پاره ای از آن ها که با عنوانِ نثر معرفی شده اند می توان شأن اعلای شعری قائل شد. به این ترتیب، بجاست که متون کهن را با فکر استخراج و تقطیع اشعار نو، از نو مطالعه کنیم. مقالات شمس از جمله متون فارسی است که بسیاری از سطرهای پرجذبه و بامهابت آن را باید در شمار شعر آورد. جلد دوم کتاب شمس تبریز دفتر شعری است حاوی ۳۶۰ قطعه از شعرهای منثور شمس تبریز همراه با توضیحاتی کوتاه.

مهدی سالاری نسب، متولدِ سالِ ۱۳۶۰، دانش آموخته ی دو رشته ی فلسفه و حقوق در دانشگاه های شهید بهشتی و تهران؛ پژوهشگرِ ادبیات و فلسفه (phd) است.تألیفات:۱. رنجنامه، رساله ای در رنج بشر (پژوهشی فلسفی، اسطوره ای و الهیاتی در عللِ گریزناپذیرِ رنج بشری)، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۶۲. حیات در کلمات، نگاهی به سلوکِ ...مطالعه بیشترمهدی سالاری نسب، متولدِ سالِ ۱۳۶۰، دانش آموخته ی دو رشته ی فلسفه و حقوق در دانشگاه های شهید بهشتی و تهران؛ پژوهشگرِ ادبیات و فلسفه (phd) است.تألیفات:۱. رنجنامه، رساله ای در رنج بشر (پژوهشی فلسفی، اسطوره ای و الهیاتی در عللِ گریزناپذیرِ رنج بشری)، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۶۲. حیات در کلمات، نگاهی به سلوکِ روحی و میراثِ معنوی و هنریِ مولانا از دریچه ی برخی کلمات، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۶۳. مقالاتی در برخی دانشنامه ها و مجلات.۴. کتابِ شمسِ تبریز، جلد اول، طرحی از منظومه ی حِکمی و هنری شمسِ تبریزی، نشر نی، ۱۳۹۷۵. کتابِ شمسِ تبریز، جلد دوم، اشعار منثور، شعرواره ها و گزین گ ...مطالعه بیشتر