جامعه شناسی هنر

کتاب جامعه شناسی هنر

(شیوه های دیدن)

The Sociology of Art
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هسته ی اصلی برنامه ی پژوهشی جامعه شناسی هنر این گزاره است که تاریخ هنر «تاریخ تحول درون ذاتی سبک های هنری نیست» بلکه داستان کشمکش گروه ها و گفتمان ها بر سر هویت بخشی به برخی آثار و در