سیاست و بنیان های فلسفی اندیشه سیاسی

نویسنده:

حمید عضدانلو

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب حاضر کوششی است برای نزدیک شدن به مفهوم «سیاست» و دیگر مفاهیمی که «سیاست» با آن ها تعریف می شود. بخش اول کتاب به برخی ابزارهای مفهومی می پردازد که امکان تحلیل مسائل سیاسی را فراهم می آ