ذهن و زمان

نویسنده:

کرامت موللی

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 514
نوبت چاپ: 2
دسته بندی: روانشناسی
قیمت: 68,000 تومان

خواب چیست و رؤیا کدام است؟ آیا چنین پرسشی می تواند ما را از خواب غفلت بیدار کرده به جای این که تصوری وهم آلود و خودشیفته از ما به دست دهد، ما را نابهنگام در دل امر واقع به خود رها سازد تا خوف و رجاء را به عینه بیازماییم. براساس چنین رویداد منحصربه فردی است که کتاب حاضر با اتکاء بر آخرین کشفیات علمی و دیرین ترین پرسش های فلسفی، بر آن می شود تا ما را عجالتاً از دنیای شتاب زده ی دیجیتال، که محور اصلی جوامع مصرفی کنونی است، برکنده به خود آورد.