چنین گفت ابن عربی

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 397
نوبت چاپ: 10
قیمت: 58,000 تومان

فراخواندن ابنِ عربی، از این روست که شاید بتوان در تجربه های او چیزهایی یافت که بتواند الهام بخش پاسخ هایی باشد برای دشواری هایی که در جهان امروز با آن روبه رو هستیم. تجربهٔ معنوی عرفانی،