نظام ایدئالیسم استعلایی

کتاب نظام ایدئالیسم استعلایی

System of Transcendental Idealism
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 78,000 تومان

فیشته، پیش از شلینگ، تلاش هایی برای برپا کردنِ یک نظامِ فلسفه بر اساسِ یک اصلِ واحد (آرمانی که نخستین بار از جانبِ فیلسوفی کانتی، ک. ل. راینهولت، مطرح شد) انجام داده بود، اما هرگز موفق نشده بود صورتی نهایی از سرتاسرِ نظامِ خویش، که آن را «آموزۀ علم» می نامید، به دست دهد. وی در همان دورۀ متقدمِ اندیشه اش (۱۷۹۴-۱۷۹۹) دست کم سه صورتِ متفاوت از بنیان های نظام اش به دست داد، اما طرفه این که نه تنها از این سه صورتِ اولیه ناخشنود بود بلکه حتی صورت های متعددِ دیگری را هم که در سالیانِ بعد ارائه کرد هرگز به تمامی مقبول ندانست.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

فریدریش ویلهلم یوزف فون شلینگ (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling) (زاده ۲۷ ژانویه ۱۷۷۵ ـ درگذشته ۲۰اوت ۱۸۵۴) فیلسوف ایده آلیست آلمانی، عضو آکادمی علوم مونیخ، استاد دانشگاه های برلین، ینا و ارلانگن بود.فریدریش ویلهلم جوزف فون شلینگ ؛ فیلسوف ایده آلیست آلمانی در قرن هیجدهم می زیست. فلسفه شلینگ و ...مطالعه بیشترفریدریش ویلهلم یوزف فون شلینگ (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling) (زاده ۲۷ ژانویه ۱۷۷۵ ـ درگذشته ۲۰اوت ۱۸۵۴) فیلسوف ایده آلیست آلمانی، عضو آکادمی علوم مونیخ، استاد دانشگاه های برلین، ینا و ارلانگن بود.فریدریش ویلهلم جوزف فون شلینگ ؛ فیلسوف ایده آلیست آلمانی در قرن هیجدهم می زیست. فلسفه شلینگ و فیشته تأثیر زیادی از آرای کانت پذیرفت. شلینگ معتقد بود که امر مطلق پیونددهنده میان سوژه و ابژه است و لذا سوژه یا انسان شناسا باید به درک این مطلقیت نائل شود، از همین رو وی برای آزادی انسان در ارتباط با امر مطلق اهمیت بسزایی قائل بود. به نظر شلینگ انسان با شناخت امر مطلق ...مطالعه بیشتر