حس قفس

پازل شعر امروز

انتشارات: نیماژ
تعداد صفحات: 107
نوبت چاپ: 1
قیمت: 6,000 تومان

این میله‌ی خسته‌ات چه سودی داردزنگار نشسته‌ات چه سودی داردمن بال شکسته‌ام و ای حجم قفساین قفل شکسته‌ات چه سودی دارد