دوست مرحوم من

کتاب دوست مرحوم من

A Matter of Death and Life
انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

«دوست مرحوم من» از سویی قصه ویرانی و نابودی زندگی شخصی یک جوان سی ساله اوکراینی است، اما از منظری دیگر تصویری از وضعیت اوکراین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز هست و راوی داستان نماد جوانان روشنفکری است که وارث انفعال و بی عملی وضعیت پیشین اند. آنها اگرچه پیش ازاین به وضعیت سابق معترض بوده اند، اما در جامعه بعد از فروپاشی تا مغز استخوان گرفتار بی عملی، پوچی و ناامیدی اند. دیوارها فرو ریخته و از بین رفته، اما انفعال و ناامیدی مثل بختکی روی آدم ها افتاده و سخت جانی می کند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر