دریچه‌ی جنوبی

کتاب دریچه‌ی جنوبی

(تاریخچه‌ی‌داستان‌خوزستان)

South valve
انتشارات: نیماژ
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در بخش ابتدایی کتاب به وضعیت و موقعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران در زمان پیدایش داستان کوتاه در غرب اشاره ای گذرا کرده ایم و علل نفوذ و تأثیر این شرایط در تغییر نگرش و تحول ادبیات معاصر مدنظر بوده است. در ادامه داستان نویسی معاصر ایران و نقش طبقات در روند شکل گیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بخ ...مطالعه بیشتردر بخش ابتدایی کتاب به وضعیت و موقعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران در زمان پیدایش داستان کوتاه در غرب اشاره ای گذرا کرده ایم و علل نفوذ و تأثیر این شرایط در تغییر نگرش و تحول ادبیات معاصر مدنظر بوده است. در ادامه داستان نویسی معاصر ایران و نقش طبقات در روند شکل گیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر مبحث داستان اقلیمی و تأثیر اقلیم در داستان را مطرح کرده ایم. عنوانی که به نظر کمی عجولانه و شتاب زده توسط چند نفر از منتقدین در جامعه ی ادبی مطرح شد و برخی نیز بر پایه ی همین نام گذاری به سنجش و داوری داستان ها پرداختند. در این قسمت سعی کردیم تا با تشکیک در این ع ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر