دریچه‌ی جنوبی

دریچه‌ی جنوبی

(تاریخچه‌ی‌داستان‌خوزستان)

South valve
انتشارات: نیماژ
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در بخش ابتدایی کتاب به وضعیت و موقعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران در زمان پیدایش داستان کوتاه در غرب اشاره ای گذرا کرده ایم و علل نفوذ و تأثیر این شرایط در تغییر نگرش و تحول ادبیات معاصر مدنظر بوده است. در ادامه داستان نویسی معاصر ایران و نقش طبقات در روند شکل گیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر مبحث داستان اقلیمی و تأثیر اقلیم در داستان را مطرح کرده ایم. عنوانی که به نظر کمی عجولانه و شتاب زده توسط چند نفر از منتقدین در جامعه ی ادبی مطرح شد و برخی نیز بر پایه ی همین نام گذاری به سنجش و داوری داستان ها پرداختند. در این قسمت سعی کردیم تا با تشکیک در این عنوان به مبحث فوق بپردازیم. در ادامه اوج و رونق داستان کوتاه در دهه ی چهل و اوایل دهه ی پنجاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و به نقش ادبیات داستانی و ترویج جنگ های ادبی در شهرستان ها پرداخته ایم. به شکل گیری و ویژگی های ادبیات داستانی خوزستان اشاره کرده و سیر تحول آن را بعد از سال ۱۳۵۷ مورد بررسی قرار داده ایم.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر