جناب آقای مهندس مهدی سعیدی کیا موسس کتاب پلاس مدرس کار آفرینی دانشگاه مدیر مسول سکان داران کار آفرینی :

کتاب پلاس رقیب ناشران نیست :

سعیدی کیا با تشکر از ناشران همراه کتاب پلاس گفت پدر معنوی کتاب مهندس مهدی فیروزان است که خیلی جلو تر از ما کتاب پلاس را دیدند مجموعه

کتاب پلاس مدیون ناشرانی است که اجازه دادند نشان کتاپ پلاس کنار نشان تجاری انها قرار بگیرند که منجر شده تا راه برای ورود دیگر ناشران به پلتفرم

کتاب پلاس همراه شود.

وی ادامه داد : ناشران ، کتاب فروشان ، نویسندگان و مروجان کتابخوانی در کتاب پلاس ، پنل مستقل دارند و میتواننند مخاطبان خود را جذب کنند. کتاب

پلاس ، قول میدهد با هیچ یک از اعضای خود رقابت نمیکند و کتاب نمیفروشد .

کتاب پلاس وارد تجارت ذی نفعان خود نمی شود بلکه به آنها کمک میکند تا با مخاطبان خود ارتباط داشته باشند .

سعیدی کیا گفت : کتاب پلاس با ایجاد کد برای کتاب ، یک هویت دیجیتالی به کتاب میدهد ، این کد به مولف ، ناشر و مروج کتابخوانی امکان میدهد تا با

مخاطب خود در ارتباط باشد . افرادی که به کتاب پلاس میپیوندند و سعی میکنند و خریداران کتابشان را به مشترک دائمی تبدیل کنند ، در اینده از سود این

تلاش بهره مند خواهند شد .

برخی از ناشران همزمان با برگزاری سی و دومین دوره نمایشگاه بین لمللی کتاب تهران 5000 نفر از مخاطبان خود را عضو کتاب پلاس کردند .

مقالات دیگر...