ﺳﯽ وﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان

.

به استحضار میرساند نظر به برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب ﭘﻼس ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻦ دوﺳﺘﺪار ﮐﺘﺎﺑﻢ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و علاقمندان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .

   در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻼس ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

افزونهﻫﺎی ﮐﺘﺎب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد:

 

خواهشمند است نظر به محدودیت زمانی پذیرش ناشران،میزان برچسب های مورد نیاز خود را جهت انجام هماهنگی های لازم به کارشناسان ما از طریق اکانت تلگرام کتاب پلاس اعلام کنید.

لازم به ذکر است هزینه هر برچسب قبل از نمایشگاه 100 تومان و در حین نمایشگاه 200 تومان خواهد بود.

همچنین ناشرین عضو کتاب پلاس از 30درصد تخفیف خرید برچسب برخوردار می شوند.

دیدگاه‌ها  

# داوود جان 1397-01-29 14:35
از نمایشگاه شروع میشه ؟ امسالم آیفون میدید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# مدیر سایت 1397-02-03 07:50
در نمایشگاه هستیم و برخی از حامیانکتاب پلاس امسال در نمایشگاه گوشی هوشمند و تخفیفات و جوایزدیگر هدیه میدهند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# فرازمند 1397-01-29 14:50
بن دیجی کالا برای چه مقدار خریده؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# مدیر سایت 1397-02-03 07:52
برای بالای 100هزار تومان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# نوید 1397-02-02 13:53
:D سرعت لود سایتتون چه خوب شده . قبلا خیلی زمان بر بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# َAdmin 1397-02-09 15:31
شاید اینترنت شما سرعتش بهتر شده ، :-)
مزاح میکنم، نظراتتون رو بر روی چشم میذاریم. ممنون از اینکه زمان گذاشتید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید