روندهای مدرن آموزش: 50 شیوه مدرن آموزش و یادگیری- قسمت سوم

روندهای مدرن آموزش: 50 شیوه مدرن آموزش و یادگیری- قسمت سوم

در ادامه سری  مقاله"50 شیوه مدرن آموزش و یادگیری" که در مقالات پیشین قسمت  یک و دوبررسی شد به معرفی سایر شیوه ها میپردازیم

 

شانزدهمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری:

آموزش براساس توانایی در این بخش  صرفنظر از زمانی که طی میشود،دانش آموزان مبنی بر اطلاعاتی که از قبل دارند یک دوره ی آموزشی را تکمیل میکنند.

تنهاعاملی که تعیین میکند دانش آموزان دوره را کامل فراگرفته اند تسلط کامل آن ها برموضوع میباشد.

 

17.هفدهمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری:فرایند بولونیا

فرایند بولونیا   یک برنامه ی  مصمم است برای پاسخگویی  به فضای اموزشی که درحال تغییر است.

سیستم آموزش عالی در کشورهای اروپایی سازماندهی شده اند تا یک سیستم پیشرفته و نوین در آموزش عالی برای دانش آموزانی که به تازگی وارد میشوند بسازند.

18. هجدهمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری:صلاحیت مدرک تحصیلی

سازمان لومینا  استدلال کرد که طرح های مدرک تحصیلی احتیاج به معیار سنجش برای دانش آموزان دارد که آن هارا برای تغییرات مکررمحیط کار آماده میکند.آنگاه این مدارک فقط مخصوص موضوعات تحصیلی نخواهد بودبلکه به محض ورود دانش آموزان به محیط کار برای آن ها هدف و مهارت هایی را مشخص میکند که به آن ها کمک میکند که شغلی را پیدا و دنبال کنند.

19. . نوزدهمین شیوه مدرن آموزش و یادگیری:قانون هربرت استین


قانون هربرت استاین  بیان میکند"اگرچیزی نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد متوقف خواهد شد".بیشتر رشته های تحصیلی به عنوان یک زنگ هشدار دهنده برای معلم ها به این قانون متصل شده اند.این قانون باظهور وتغییراتی که مداوم در حال رخ دادن هستند خودش را بهتر نشان میدهد و درتمامی محیط های آموزشی پذیرفته میشود.

20. بیستمین  شیوه مدرن آموزش و یادگیری:نوآوری مخل

بعضی افراد آموزش آنلاین را مخل خط مشی ساده وقابل فهمی که آموزش سنتی توانسته است حفظ کند میدانن.که باتوجه به قانون هربرت آموزش آنلاین به معنی پایان آموزش سنتی است آمریکایی ها این رو به علت میزان بیکاری و رقابت بین چین و هند یک بحران میدانند.در پاسخ نوآوری مخل به این معناست که هزینه و نخبه گرایی آموزشی  درحال تغییر به یک جایگزین عملی تر و بهتر است.

21. . بیست ویکمین  شیوه مدرن آموزش و یادگیری:نوآوری همگانی

نوآوری همگانی طرح رقابت را تایید میکند.دردنیای تجارت این به معنای فراهم کردن فرصت هایی برای سازمان ها درقالب رقابت است.در آموزش عالی این به معنای گردهم آوری سازمان های مختلف برای رقابت های محلی و جهانی است.این یعنی فقط به اندکی از برگزیدگان منحصرنیس بلکه برای بیشترین رقیب های ممکن فراهم است.

22. . بیست ودومین  شیوه مدرن آموزش و یادگیری:معلم های ارزشمند

یک نقد دیگر موفقیت یا ملامت و سرزنش رو گردن حقوق پایین معلم ها میگزارد.

احترام برای حرفه ی معلمی باید از لحاظ پولی نشان داده شود سپس معلم هایی باکیفیت و ارزشمند  خلق کرد.پاسی سالبرگ معلم فنلاندی باور دارد که باید برای معلم ها باهدف بهترپول بیشتری پرداخت شود.درفنلاند بدست آوردن شغل در دوره ی آموزشی برای معلم ها سخت تر از گرفتن مدرک حقوق یا پزشکی است.

23. بیست وسومین  شیوه مدرن آموزش و یادگیری:آموزش در فنلاند

به جای تمرکز کردن برمعیارگزاری و به سرعت رسیدن به بهترین موقعیت، فنلاند بر فراهم کردن آموزش باکیفیت برای همه تمرکز میکند.برخلاف بیشتر دیدگاه ها در این لیست،فنلاند اعتقادی به رقابت یا حتی طبقه بندی کردن کلاس ها تا سطح پنجم ندارد،این سیستم حتی به روش های تنبیه هم اعتقادی ندارد اما اعتماد و برابری رو تشویق میکند.