بنیامین دیلم کتولی متولد سال 1361 ، شاعر ایرانی است.

فهرست کتاب های بنیامین دیلم کتولی