جهانگیر منصور متولد سال 1313، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.