بلقیس سلیمانی که همه ی ما او را به عنوان داستان نویس می شناسیم، دستی نیز بر نقد دارد و پژوهشگر است. این نویسنده پرکار در سال ۱۳۴۲ در کرمان به دنیا آمد. شاید همین محل تولد و گذراندن دوران کودکی در این منطقه باعث شده که رمان ها و نوشته های او رنگ و بوی اقلیمی داشته باشند و او را نویسنده ای بدانیم که د ...مطالعه بیشتربلقیس سلیمانی که همه ی ما او را به عنوان داستان نویس می شناسیم، دستی نیز بر نقد دارد و پژوهشگر است. این نویسنده پرکار در سال ۱۳۴۲ در کرمان به دنیا آمد. شاید همین محل تولد و گذراندن دوران کودکی در این منطقه باعث شده که رمان ها و نوشته های او رنگ و بوی اقلیمی داشته باشند و او را نویسنده ای بدانیم که در تالیف رمان هایش دغدغه بومی گرایی دارد.بلقیس سلیمانی نویسندگی را حرفه و شغل خودش می داند که تمام وقت مشغول آن است. با بررسی رمان ها و نوشته های او به راحتی می توان دریافت که او روایتگر زندگی زنان و دغدغه های ریز و درشت آن ها است. از این رو در بیشتر رمان هایش، زن ها شخص ...مطالعه بیشتر