بلقیس سلیمانی که همه ی ما او را به عنوان داستان نویس می شناسیم، دستی نیز بر نقد دارد و پژوهشگر است. این نویسنده پرکار در سال ۱۳۴۲ در کرمان به دنیا آمد. شاید همین محل تولد و گذراندن دوران کودکی در این منطقه باعث شده که رمان ها و نوشته های او رنگ و بوی اقلیمی داشته باشند و او را نویسنده ای بدانیم که در تالیف رمان هایش دغدغه بومی گرایی دارد.بلقیس سلیمانی نویسندگی را حرفه و شغل خودش می داند که تمام وقت مشغول آن است. با بررسی رمان ها و نوشته های او به راحتی می توان دریافت که او روایتگر زندگی زنان و دغدغه های ریز و درشت آن ها است. از این رو در بیشتر رمان هایش، زن ها شخصیت محوری دارند و داستان درباره دغدغه ها و چالش های درونی و بیرونی زندگی آن هاست. در واقع بلقیس سلیمانی به گفته خودش، بیشتر درباره چیزهایی می نویسند که از آن ها شناخت و اطلاعات کاملی دارد. به همین دلیل موضوع رمان های او دغدغه ها و چالش های زنان است و روایتی زنانه دارند. از طرفی دیگر، در برخی رمان های او ردپای وقایع سیاسی و تاریخی دهه ۶۰ نیز دیده می شود، زیرا به گفته خودش ماجراها و اتفاقات این دهه نیز دغدغه او بوده و درباره آن ها شناخت دارد.جایزه ادبی مهرگان در سال ۱۳۸۵جایزهٔ ادبی اصفهان در سال ۱۳۸۵اعطای نشان درجه یک هنری در سال ۱۳۹۵

مطالعه کامل