• سلام! دوست شما، کوپن شما را دعوت کرده تا در این مسابقه شرکت نمایید.
    لطفا بر روی ورود کلیک نمایید.

ورود ›

  • امتیاز مسابقه امروز : 20

    تعداد شرکت کننده : 3406

    تاریخ اتمام مسابقه : 1398/3/30

    قوانین و جوایز

رتبه بندی ها
رتبه بندی امتیاز ها جوایز
1 فرزاد 1292 تبلت + فیلیمو + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
2 علی 1040 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
3 پویا 1033 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
4 مهدی 1023 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
5 کوپن 903 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
6 چتربازان 823 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
7 محمدمهدی 769 فیلیمو + کتاب هدیه 400 هزار ریالی
8 مینا 726 فیلیمو + کتاب هدیه 300 هزار ریالی
9 میرصانعی 718 فیلیمو + کتاب هدیه 200 هزار ریالی
10 علی 568 کتاب هدیه 500 هزار ریالی