ورود ›

  • امتیاز مسابقه امروز : 20

    تعداد شرکت کننده : 3804

    تاریخ اتمام مسابقه : 1398/3/30

    قوانین و جوایز

رتبه بندی ها
رتبه بندی امتیاز ها جوایز
1 فرزاد 1324 تبلت + فیلیمو + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
2 پویا 1053 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 1 میلیون ریالی
3 علی 1052 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
4 مهدی 1043 فیلیمو + چنگال + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
5 کوپن 923 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
6 چتربازان 883 فیلیمو + کتاب هدیه 500 هزار ریالی
7 محمدمهدی 869 فیلیمو + کتاب هدیه 400 هزار ریالی
8 میرصانعی 778 فیلیمو + کتاب هدیه 300 هزار ریالی
9 مینا 738 فیلیمو + کتاب هدیه 200 هزار ریالی
10 علی 608 کتاب هدیه 500 هزار ریالی