جشنواره

مهربان باکتاب دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دانشگاه فنی و حرفه ای با همت دانشکده فنی شریعتی و با همکاری کتاب پلاس و مشارکت ناشران بزرگ برای تمامی اساتید، کارکنان، دانشجویان و دانش آموختگان فنی و حرفه ای جشنواره مهربان با کتاب را برگزار می کند. شما می توانید با بیان دیدگاه خود راجع به کتاب ها و دعوت دوستان تان به این جشنواره امتیاز خود را افزایش داده و ضمن دریافت جایزه در یک حرکت فرهنگی مشارکت نمائید.

Alternate Text